Mapovanie zdrojov znečistenia
    vo väčšom území.

    Táto úloha vyžaduje nielen znalosť o rôznych
formách výskytu odpadu a spôsobe ako takýto
odpad môže reálne ohroziť prírodné prostredie a
zvlášť podzemné a povrchové vody. Tieto
skúsenosti sú dôležité zvlášť pri mapovaní starých
environmentálnych záťaží, zvlášť ak sa jedná o
staršie odpady prekryté vegetáciou či zeminami.
Mapovanie vyžaduje aj nemalú dávku zručnosti
pohybu v území zaťaženom odpadmi a nezriedka
aj určitú mieru rizika ohrozenia mapérov
samotnými odpadmi či náročnými terénnymi
podmienkami.

    Výsledky mapovania však stoja za námahu,
rozhodujúcou mierou môžu objasniť pôvod
odpadov. Výsledky mapovania znečistenia sú
nepostrádateľné pri plánovaní rozvoja území či už
zo strany riadiacich orgánov ale aj súkromných
developerov.
Regionálne štúdie
    Mmapovanie vplyvov zdroja
     znečistenia na širšie okolie.

    Veľké zdroje znečistenia podzemných vôd
vyvolávajú nielen oprávnené obavy zo šírenia
znečistenia do okolia ale často aj neistotu u
obyvateľov a správcov dotknutého územia z
hľadiska plánovania jeho ďalšieho rozvoja.

    Aj takéto problematické zadanie je možné
riešiť kombináciou zmapovania aktuálneho
rozsahu znečistenia a matematického
modelovania prúdenia podzemných vôd a šírenia
znečistenia.

    Ukážkovým prípadom bolo zisťovanie ohrozenia
územia medzi mestom Sereď a Galanta ktoré
spôsobila stará environmentálna záťaž z
niekdajšej niklovej hute.
    Zhodnotenie zrážko-odtokových
    pomerov a posúdenie možnosti
    záplav vo vymedzenom území.

    Tento typ regionálnej úlohy je nepostrádateľný
pri navrhovaní nových rozvojových území, najmä
ak sa jedná navrhovanie individuálnej bytovej
zástavby či plánovaní rozvoja mestských častí.

    Úlohy tohto typu riešime v spolupráci s
dotknutým povodím a špecialistami SHMÚ.
Výsledkom je zhodnotenie zrážko-odtokových
pomerov ktoré sa premietne do návrhu retenčných
prvkov, úprav koryta či korekcie protipovodňových
opatrení recipientov dotknutých území. Štúdia je
cenný pomocník pri schvaľovacích procesoch
regionálnej zástavby, napr. pri zmenách a
doplnkoch územných plánov.
Hore:
Mapovanie odpadov v mestskej časti Bratislava Ružinov poukázalo na neúmerné množstvo malých výsypiek odpadu čo urýchlilo dobudovanie kontajnerových stojísk a pomohlo pri rozmiestňovaní veľkokapacitných kontajnerov.

Dole:
Mapovanie odpadov vo vysokohorskom prostredí Skalnatej doliny a Lomnického štítu preukázalo veľkú mieru antropogénneho zaťaženia.
Regionálne znečistenie podzemných vôd amónnymi iónmi v okolí niklovej hute v Seredi a postup jeho šírenia v časovom horizonte 30 rokov, kedy mrak znečistenia v podzemnej vode dosiahne severný okraj mesta Galanta.
Hore:
Návrh situácie retenčných prvkov na zadržanie prívalovej dažďovej vody sa stal kľúčový pre ďalšie schvaľovanie rozvoja v území východne od Bratislavy.

Dole:
Analýza zrážko-odtokových pomerov v západnej časti mesta Nitra preukázala možnosť odvedenia prívalových zrážkových vôd a prispela k ďalšiemu rozvoju v tejto časti mesta.
Copyright © 2015 SKOV, s.r.o.
úvod podzemné vody povrchové vody regionálne štúdie monitoring a varovanie priesaky kontakty