Zisťovanie priesakov do stavebných objektov
predstavuje špecifické zameranie prieskumných
prác, ktoré je založené na aplikácii viacerých
metód hydrogeologického prieskumu.

    Ide o vyhľadanie zdroja priesakovej vody a
návrh stavebných úprav, ktoré smerujú k
eliminácii priesakov.

    Tejto problematike je venovaná samostatná
web stránka priesaky.sk :
Priesaky
Niekoľko ukážok priesakov do budov
Copyright © 2015 SKOV, s.r.o.
úvod podzemné vody povrchové vody regionálne štúdie monitoring a varovanie priesaky kontakty