Najčastejšie riešenou otázku je charakterizovať
súčasný stav jazera alebo inej vodnej nádrže z
hľadiska rozvoja a výskytu vodného kvetu.

    Ďalšou často riešenou je aj sekundárne
znečistenie jazier a vyhľadanie skrytých zdrojov
znečistenia vody, mechanického znečistenia na
dne jazier a zistenie hrúbky a kvality dnových
sedimentov.
Povrchové vody
    Náš prieskum obvykle začína batymetirickým
zameraním dna jazera a charakterizovaním
intenzity porastu a druhovej skladby vodných
rastlín.

    Potápčskym prieskumom zistíme aj stav
dnových sedimentov a oživenie na dne. Podľa
pozorovania a fotodokumentácie z potápačskeho
prieskumu získame základné poznatky aj o
ichtyofaune.

    Samozrejmou súčasťou prieskumu sú aj
merania základných fyzikálno-chemických
vlastností vody priamo na mieste a odbery vzoriek
vody pre všetky druhy laboratórnych stanovení.

    Na základe výsledkov a ich hodnotenia
navrhujeme najmä manažmentové opatrenia pre
praktickú starostlivosť o jazero. Podľa potreby je
vypracovaný projekt revitalizácie jazera a jeho
okolia.
    Príkladom praktickej starostlivosti o jazero,
ktorá je založená na výsledkoch monitoringu
komplexného jazera je súbor manažmentových
opatrení, ktoré už viac ako 15 rokov aplikuje
správca Štrkoveckého jazera , MČ Bratislava-
Ružinov. Medzi takéto opatrenia patrí napr.
environmentálne šetrné odstraňovanie dnových
sedimentov (odbahňovanie), hydrobiologicky
prijateľné kosenie alebo naopak vysádzanie
vodných rastlín, úpravy brehov jazera či
obmedzenie prístupu psov na vodnú hladinu.

    Od revitalizácie jazera v r. 1993 až doposiaľ sa
práve takýmto praktickým opatreniam darí udržať
v Štrkoveckom jazere veľmi dobrú kvalitu vody
ako aj estetický vzhľad vodnej plochy.

    Pri našich riešeniach zameraných na elimináciu
vodného kvetu a udržanie kvality vody v jazerách
uprednosťujeme riešenia založené na stabilizácii
hydrobiologickej rovnováhy pred aplikáciami
chemických prostriedkov či iných dlhodobo
neúčinných postupov. 
Stolístok klasnatý - najproblémovejšia ale zároveň najdôležitejšia vodná rastlina našich jazier, ktorá dokáže pri správnom manažmente raastu konkurovať aj vodnému kvetu.
Odsávanie bahna pomocou sacieho zariadenia na plávajúcej plošine - Štrkovecké jazero.
Potápačským prieskumom odhalené skryté vývery podzemnej vody na dne jazera - Štrkovecké jazero.
Ukážky najdôležitejších typov pozorovaní a meraní. Vľavo: hĺbka dna, uprostred: mocnosť bahna, vpravo: intenzita porastu vodnými rastlinami.
Odstraňovanie mechanických odpadov spod hladiny jazera.
Copyright © 2015 SKOV, s.r.o.
úvod podzemné vody povrchové vody regionálne štúdie monitoring a varovanie priesaky kontakty