Podzemné vody
    Identifikácia vplyvov
     antropogénnych faktorov
     na podzemné vody.

    Najčastejším typom úlohy je overenie resp.
monitorovanie vplyvov skládok odpadu na kvalitu
podzemných vôd a rozhodnutie či dochádza alebo
nedochádza k znečisťovaniu podzemných vôd
priesakmi zo skládky. Tiež sa často jedná o úlohy
zamerané na vyhľadania doposiaľ neznámeho
zdroja znečistenia.
    S týmto typom úlohy súvisí aj posudzovanie
vplyvov na životné prostredie súčasných ale aj
navrhovaných skládok odpadu v rámci hodnotenia
EIA. Predchádza mu obyčajne charakterizovanie
aktuálneho stavu a následne návrhu monitoringu
kvality podzemných vôd - určenia rozsahu
sledovaných ukazovateľov kvality vody a určenia
intervalu pozorovania.  
    Vyhľadávanie, charakteristika
    a zachytávanie
    vodných zdrojov - prameňov.


    Vyhľadanie vhodného prameňa alebo jeho
obnovenie jeho záchytu je najmä v horských
podmienkach jednou z mála možností vytvorenia
vodného zdroja. Pri týchto úlohách riešime najmä
otázku dostatočnosti dynamických zásob
podzemných vôd v hydrogeologickej štruktúre,
vytýčenie primeraného ochranného pásma a
overenie kvality vody.
    Súčasťou riešenia týchto úloh je najmä
dlhodobý monitoring, na základe ktorého sa dá
určiť skutočná využiteľnosť prameňa.
    Podrobnou obhliadkou terénu a s využitím
doplňujúceho geofyzikálneho prieskumu je možné
odhaliť aj skryté prestupy podzemných vôd, na
vhodnom mieste ich odkryť a tak vytvoriť nový
vodný zdroj. 
Hore:
Ukážka monitorovacieho systému a grafického vyhodnotenia znečistenia v okolí skládky odpadov (lokalita Lednické Rovné)

Dole:
Ukážka mapovania znečistenia ropnými látkami v areáli na spracovanie odpadu (lokalita Grinava).
Hore:
Ukážka geologickej dokumentácie - pozorovacia sonda pre sledovanie znečistenia podzemnej vody.

Dole:
Znázornenie geologickej stavby územia v okolí skládky odpadov (lokalita Modra).
Zachytenie prameňa pre účely pozorovania vo vysokohorskom teréne.
Ukážka režimového pozorovania - monitoringu, prameň Smokveckej kyselky.
Výsledky hydrogeologickej rekognoskácie a geofyzikálneho profilovania potvrdili veľký zásobný objem hydrogeologickej štruktúry (Skalnatá dolina).
Hore:
Zachytávanie prameňa sa obyčajne nezaobíde bez menšej rozkopávky pre uloženie potrubí a šácht.
Dole:
Stav po zachytení prameňov a ukončení prieskumu (Smokovecká kyselka, Starý Smokovec, Vysoké Tatry).
Copyright © 2015 SKOV, s.r.o.
úvod podzemné vody povrchové vody regionálne štúdie monitoring a varovanie priesaky kontakty