Monitoring krízových javov v prírodnom prostredí
Copyright © 2015 SKOV, s.r.o.
úvod podzemné vody povrchové vody regionálne štúdie monitoring a varovanie priesaky kontakty
Lokálny monitoring povodní
pre včasné varovanie občanov - LOMOP

Systém je určený pre obce ktoré ohrozuje prívalová voda z malých až stredne
veľkých povodí (do 150 km2). Systém pracuje na základe on-line
vyhodnocovania telemetricky prenášaných meraní prietokov v horných častiach
povodia hlavných tokov nad obcou a zároveň úhrnu zrážok meraného v zónach
tvorby povodňovej vlny.

Na rozdiel od doposiaľ nedobudovaného štátneho varovného systému
POVAPSYS pracuje tento systém s meraniami priamo z ohrozeného územia,
ktoré sú oveľa presnejšie.

Výpočet príchodu povodňovej vlny nie je založený na matematickom
modelovom riešení ale vychádza z reálne odpozorovaného vzniku a správania
sa povodňových vĺn v konkrétnom teréne.

Pozorovacie stanice rozmiestnené v teréne využívajú vlastnú telemetrickú sieť
s nezávislým napájaním. Finančné nároky na prevádzku sú preto minimálne.

Vyhodnocovanie a varovanie prebieha na vlastnom počítači, odkiaľ sa
automaticky vysielajú prostredníctvom GSM varovania pre vedenie obce či
viacero dotknutých obcí alebo aj priamo konkrétnym občanom.

Systém bol overený a uvedený do praxe v spolupráci s obcou Liptovská
Kokava, kde bolo monitorované povodie o rozlohe viac ako 140 km2. Príchod
ničivej povodňovej vlny je predpovedaný v 4 hodinovom predstihu.

Náklady pre zriadenie LOMOP-u sú podľa náročnosti terénu a priestorovej
členitosti povodia približne 10 - 20 eur/ha monitorovanej plochy.
Monitoring a alarm lesných požiarov - MONLEP


Systém vizuálneho monitoringu lesných požiarov je založený na on-line
prenose obrazu kamier rozmiestnených v lesnom poraste. Obraz sa neustále
vyhodnocuje a zisťuje sa v ňom prítomnosť ohňa alebo dymu. V lesnom
poraste sú rozmiestnené aj meteorologické stanice, z ktorých sa priebežne
vyhodnocuje stupeň požiarneho nebezpečenstva, na základe aktuálnych
meteorologických podmienok. Na rozdiel od regionálnych výstrah, ktoré
zverejňuje SHMÚ, je stupeň požiarneho nebezpečenstva stanovený v
konkrétnom území podstatne preukaznejší.

Pozorovacie stanovištia rozmiestnené v teréne využívajú vlastnú telemetrickú
sieť s nezávislým napájaním. Vyhodnocovanie meteorologických údajov a
obrazu prebieha na počítači užívateľa lesa (urbár, mesto, cirkev, súkromný
vlastník). Lesný hospodár dostáva automaticky upozornenia o stupni
požiarneho nebezpečenstva na mobilný telefón, rovnako aj alarm pri
identifikácii ohňa alebo dymu v obraze. Obsluha dokáže požiar lokalizovať
priamo v obraze a automaticky zaslať poplašnú  správu najbližšej stanici HAZZ
vrátene GPS súradníc identifikovaných ohnísk požiaru. Zároveň sú o požiarnej
udalosti SMS správou informovaní všetci zainteresovaní pracovníci.
.

Systém monitorovania lesných požiarov bol zrealizovaný v horskom prostredí
Horného Liptova v spolupráci s obcou Liptovská Kokava a urbárskymi
spoločenstvami obce Liptovská Kokava, Východná, Pribylina a Vavrišovo.

Náklady pre zriadenie MONLEP sú podľa náročnosti terénu a priestorovej
členitosti územia približne 25 - 40 eur/ha monitorovanej plochy.
Monitorované povodie rieky Belá.
Monitorované povodie rieky Belá.
Limnigraf s vysielačkou.
Limnigraf s vysielačkou.
Zrážkomer s vysielačkou.
Zrážkomer s vysielačkou.
Ulážka monitoringu hlavných tokov povodia.
Ulážka monitoringu hlavných
tokov povodia.
Narastanie a postup povodňovej vlny.
Narastanie a postup
povodňovej vlny.
Mapa monitorovaných porastov.
Mapa monitorovaných porastov.
Pozorovacie stanovište.
Pozorovacie stanovište.
Zobrazenie monitorovaných lesov a metodát na webe.
Vzdialená dymová stopa malého simulovaného požiaru v zhoršených
svetelných podmienkach (hore) a jeho spoľahlivá identifikácia
aktualizovaným algoritmom identifikácie dymu v obraze kamery
(dole - výrez s označením dymovej stopy).
Zobrazenie monitorovaných lesov a metodát na webe.
Simulácia malého požiaru vo vzdialenosti 4 km od miesta pozorovania.
Farebné označenie identifikovaného dymu v obraze kamery.
Identifikácia dymovej stopy v reálnom čase.