Kontakt:

SKOV, s.r.o.
RNDr. Stanislav Klaučo
Púpavová 45
841 04 Bratislava


e-mail: info@skov.sk
Kontakty
Identifikačné údaje SKOV, s.r.o.

Obchodné meno:
Sídlo:
Poštová adresa:  
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankové spojenie:
Zastúpený:
Ďalšie identifikačné údaje:

Obchodný register TU.
Živnostenský register TU.
SKOV, s.r.o.
Púpavová 45, 841 04  Bratislava
Púpavová 45, 841 04 Bratislava
31 378 102
2020346240
vedenom Okresným súdom Bratislava I. odd. Sro, vl.č. 7489/B
Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2622251284/1100
RNDr. Stanislav Klaučo, konateľ
Copyright © 2015 SKOV, s.r.o.
Copyright © 2015 SKOV, s.r.o.
úvod podzemné vody povrchové vody regionálne štúdie monitoring a varovanie priesaky kontakty