REFERENCIE

Medzi najzásadnejšie referenice spomedzi viac
ako 200 úloh rôzneho zamerania patrí:

* potvrdenie únikov zo skládky chemického
odpadu v Budmericiach, r. 1991[ISTROCHEM,
SKŽP SR]

* hodnotenie vplyvov vodného diela Gabčíkovo
na Žitný ostrov, r. 1991 - 1995
[SHMÚ, MŽP SR]

* návrh revitalizácie jazier prírodných
rezervácií Listové jazero pri Kollárove a jazera
Lion pri Komárne, r. 1993, r. 1997 
[regionálna štátna správa Komárno]

* optimalizácia monitoringu vodného diela
Gabčíkovo, r.1997
[SHMÚ, MŽP SR]

* výskum vplyvov speleoterapie na jaskynné
prostredie, realizované v rámci
medzinárodného programu PHARE, r. 1997 -
1998
[SSJ, MŽP SR]

* informačný systém starých záťaží na Žitnom
ostrove, r. 1998
[ŠGÚDŠ]   

* idenrifikácia znečistenia v okolí Niklovej huty
v Seredi a model jeho šírenia, r. 1999
[regionálna štátna správa Galanta]

* Identifikácie priesakov do objektu
Univerzitnej knižnice v Bratislave, r. 2002
[Univerzitná knižnica]

* spolupráca na víťaznej štúdii trvalo
udržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier,
r.  2005
[Vláda  SR]

* Identifikácia prieskov do Royko pasáži
v Bratislave
[investor rekonštrukice]

* Návrh a realizácia lokálneho protipovdňového
varovného systému na rieke Belá, r. 2006
[obec Liptovská Kokava]

* viac ako 15 ročné manažovanie kvality vody
Štrkoveckého jazera v Bratislave, r. 1996 -
2014
[Mestský úrad MČ Bratislava - Ružinov]

* monitoring rizika a vzniku lesných požiarov v
Západných Tatrách
[obec Liptovská Kokava]
   HLAVNÉ ZAMERANIE

SKOV, s.r.o., je expertíznym pracoviskom pre
riešenie otázok ochrany, využitia a
manažmentu podzemných a povrchových vôd v
lokálnom aj regionálnom merítku.

Najnovším zameraní sploočnosti je monitoring
krízových javov v prírodnom prostredí - povodní
a lesných požiarov, ich prognóza a všasné
varovanie.

Špecifickým zameraním firmy je odhaľovanie
zdrojov a rozsahu znečistenia najmä v okolí
skládok odpadu, mapovanie zdrojov znečistenia
a vyhľadá-vanie zdrojov podzemných vôd -
prameňov.

Osobitnou špecializáciu, založenou na aplikácii
metód hydrogeologického prieskumu je
identifikácia zdrojov priesakových vôd v
stavebných objektoch.
     HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Firma vznikla na sklonku roku 1989, neskôr sa
transformovala na spoločnosť ručením
obmedzeným. Spoločnosť SKOV, s.r.o. pôsobí
v oblasti ochrany povrchových a podzemných
vôd už viac ako 25 rokov.

Vzhľadom na zlúčenie spoločnosti Viatrek,
s.r.o. so spoločnosťou SKOV - služba pre
kvalitu a ochranu vôd, s.r.o. pripravujeme
zriadenie samostatnej prevádzkarne VIATREK,
ktorá bude zameraná na poskytovanie služieb v
oblasti cestovného ruchu a pôsobiť bude v
oblasti Liptova a Spiša.

Spoločnosť SKOV, s.r.o. prevzala odborné
aktivity spoločnosti VIATREK v oblasti
spracovania a telemetrického prenosu údajov a
obrazu.

Spoločnosti SKOV, s.r.o. tak rozširuje svoje
odborné zameranie o budovanie
monitorovacích, prognóznych a varovných
systémov pre včasnú identifikáciu lesných
požiarov a vznik a postup povodní.
Vitajte v spoločnosti  SKOV, s.r.o.
Copyright © 2015 SKOV, s.r.o.
Podporované aktivity:
úvod podzemné vody povrchové vody regionálne štúdie monitoring a varovanie priesaky kontakty
Back
Next